ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. Door de ondertekening van een verkooporder verbindt de koper zich ertoe de bestelde goederen te aanvaarden.

a) De te leveren hoeveelheden kunnen slechts bij benadering worden opgegeven, aangezien afwijkingen om technische redenen onvermijdelijk zijn. Deze kunnen tot 20% van de bestelde hoeveelheden bedragen.

b) Met betrekking tot de afmetingen en de dikte van de geleverde goederen wordt de gebruikelijke tolerantie van +/- 10% geacht overeen te stemmen met de bestelling.

2. Voor de uitvoering van een bestelling gelden alleen de gegevens vermeld in onze verkooporders. Wijzigingen of annuleringen kunnen slechts worden aanvaard indien nog geen kosten zijn ontstaan. In het andere geval worden deze kosten aan de koper doorberekend.

3. Kosten cliché: flexo: vermenigvuldig de totale bedrukte oppervlakte met de kostprijs per cm2 en het aantal kleuren - offset: vaste kostprijs - cilinders: vermenigvuldig het aantal kleuren met de kostprijs per cilinder (witte achtergrond telt als extra kleur bij kunststof) - recto = verso de kostprijs verdubbelt.

4. Een nauwgezette weergave van de gewenste drukkleuren en kleuringen is technisch niet altijd mogelijk, zodat hiervoor geen garantie kan worden gegeven. Alleen grote afwijkingen kunnen aanleiding geven tot een geschil.

5. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor door de koper verkeerd opgegeven drukteksten, of voor fouten die door de koper over het hoofd zijn gezien bij het aanleveren van het "goed voor druk".

6. Onze prijzen zijn netto en zonder BTW. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor onze prijzen aan te passen indien zich na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in de prijs van energie, grondstoffen, lonen of in een van de bestanddelen van de kostprijs.

7. De transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De goederen reizen op risico van de klant.

8. De vermelding van de leveringstermijn houdt geen enkele garantie in. Een vertraging in de levering kan in geen geval aanleiding geven tot betaling van schadevergoeding of tot ontbinding van de overeenkomst.

9. Goederen die op verzoek van de klant later worden geleverd, worden gefactureerd en zijn betaalbaar op het moment van aankomst in ons magazijn.

10. a) Onze facturen zijn betaalbaar zoals vermeld in de betalingsvoorwaarden. Alle kosten veroorzaakt door de betaling zelf zijn ten laste van de klant.

b) Indien wij betalingen in termijnen aan de klant toestaan en de klant deze termijnen niet respecteert, verliest de klant het voordeel van deze termijnen en wordt de totale prijs onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

c) Bij niet-naleving van de vervaldag brengen de door de klant verschuldigde bedragen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest op van 12% per jaar. Bovendien worden de onbetaalde bedragen automatisch verhoogd met 10% met een minimum van 75 euro, indien deze bedragen na 8 dagen na verzending van een ingebrekestelling nog steeds verschuldigd zijn.

d) In geval van niet-betaling door de klant kunnen wij overgaan tot de onmiddellijke ontbinding van de overeenkomst door eenvoudige schriftelijke kennisgeving 8 dagen nadat een ingebrekestelling zonder gevolg is gebleven. De ontbinding houdt de verplichting in voor de klant om alle goederen die vóór de ontbinding werden geleverd terug te bezorgen, onder voorbehoud van de schadevergoeding waarop wij recht hebben.

e) Wij blijven eigenaar van de verkochte goederen totdat de klant aan zijn verplichtingen heeft voldaan.

11. Om geldig te zijn moet elke klacht ons per aangetekende brief bereiken.

a) Een klacht wegens non-conformiteit acht dagen na de levering van de goederen.

b) Een klacht over een verborgen breuk acht dagen na ontdekking van het gebrek en uiterlijk zes maanden na levering.

12. Bestellingen per post & telefoon of bestellingen genoteerd door de vertegenwoordigers verbinden ons slechts na schriftelijke bevestiging.

13. Al onze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst met de klant en hebben steeds voorrang op eventuele voorwaarden van de klant. Tenzij wij bij aanvaarding van de opdracht schriftelijk en uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de voorwaarden van de klant geheel of gedeeltelijk aanvaarden.

14. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie en uitvoering van de met de klant gesloten overeenkomst wordt beheerst door het Belgische recht en valt onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Incluyo NV.